Menu

Vasandhame Vaa!!!

Varamai Nee

Kidaikkum varai

En Valiba thavam

Kalaiyadhu!!!

Nadhiyai Nee

Paayum varai

En Ilamai Anai

Niraiyadhu!!!

Amudhamai Nee

Valiyum varai

En Idhaya Koppai

Niraiyadhu!!!

Vasandhamai Nee

Varum Varai

En Vazhkai Vasal

Moodadhu!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *